Naše služby

TerraGEO Truck

Kompletní inženýrskogeologické průzkumy (orientační– podklad pro zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí, podrobný – podklad pro zpracování dokumentace pro stavební povolení, doplňkový – pro zpřesnění výsledků předběžných etap a problematických úseků stavby) a rešeršní zprávy (zpracování studie pro územně plánovací dokumentaci) pro liniové stavby (vodovody + vodojemy, kanalizace + čerpací stanice + čistírny odpadních vod), výstavbu malých vodních nádrží, skládky komunálního odpadu a pod.

Dále nabízíme inženýrskogeologické sledování při výstavbě – dokumentaci prováděných prací, přetřídění zemin ve výkopech dle skutečného stavu, kontrolu míry zhutnění zemin apod.

Zaujali jsme Vás?

Reference